1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.atraktivo.cz (dále i jen jako „internetový obchod“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele zboží.

1.2. Provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost ATRAKTIVO SHOP s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).

Kontaktní údaje o firmě:
Společnost: ATRAKTIVO SHOP s.r.o.
se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00
identifikační číslo: 06962971
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 292167

2. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

2.1. Provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost ATRAKTIVO SHOP s.r.o., IČ: 06962971, se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddil C, vložka 292167 (dále jen „poskytovatel“).

2.2. Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Vietnamu, Korei a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel”).

2.3. Poskytovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky mandátní smlouvu (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

2.4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele(zák. č. 634/1992 Sb.). Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

2.5. Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatele a zastupuje je v placení kupní ceny (dále jen „služba“).

3. Cena a způsob platby:

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená na webových stránkach provozovatele, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny zprostředkovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Služba je poskytována za odměnu.

3.3. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Způsob platby je:
a) bankovním převodem na účet Provozovatele 2201465102/2010
b) platba kartou on-line

3.4. Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.

3.5. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

3.6. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.7. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle do 10 – 30 dnů od připsání platby na účet Zprostředkovatele, zboží je doručeno nejpozději do 60 dnů od připsání platby na účet Zprostředkovatele. Dodací lhůta začíná v den připsání částky na účet Zprostředkovatele. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží bude zasláno ve více balení od vice dodavatelů. V případě nedoručení zboží do 60 dnů, je Kupující oprávněn reklamovat nedoručení a Provozovatel je povinen zboží nechat Dodavatelem zaslat opětovně nebo vrátit Kupujícímu peníze.

4.2. Způsob doručení je prostřednictvím České Pošty – POŠTOVNÉ JE ZDARMA

4.3. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 60 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.2. Odstoupení od smlouvy kupující Provozovateli zašle nebo předá ve 60 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Zboží prosím vracejte po předchozí emailové domluvě.

5.3. Provozovatel je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li Provozovatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen Provozovateli předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Provozovateli kompletní, nejlépe v původním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení či poškození.

5.4. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, má nárok na proplacení poštovného odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží (obyčejný balík do 2 kg), částku v maximální výši 80 Kč. Z důvodu, že zboží může kupujícímu přijít ve více zásilkách, doporučujeme, aby kupující počkal na poslední zásilku a následně poslal všechno zboží v jedné zásilce. Pokud kupující zašle Provozovateli více zásilek, nárok na proplacení poštovného se vztahuje pouze na jednu zásilku. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení jednoho poštovného.

5.5. kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, částku v maximální výši 80 Kč.

5.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je Provozovatel oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6. Reklamace

6.1. Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.2. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží. Kupujíci může požádat Provozovatele aby vyřídil reklamace způsobenou vadou zboží za těchto podmínek:
a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní
b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno na adresu Provozovatele
c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití

6.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.4. Provozovatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.5. Provozovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.6. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním, dodání jiného zboží).

7. Vyřízení reklamace

7.1. V případě, že Kupujíci požádá Provozovatele aby vyřídil reklamace způsobenou vadou zboží je Kupující povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Kupující je s ohledem na bod 7.1. povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Provozovateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.3. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.4. Odmítne-li Provozovatel odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.5. Není li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Provozovatel o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

7.6. Pro úspěšné vyřízení reklamace je Kupující povinen podat žádost prostřednictvím on-line formuláře na web adrese https://atraktivo.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace/. O změnách a průběhu pak bude informován prostřednictvím e-mailu, který zadal ve formuláři.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

8.2. Uživatel sdělením svých údajů při používání internetové obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím Bonus programu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.4. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel musí poskytnout prodávajícímu mimo Evropskou unii osobní údaje kupujícího z důvodu uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Kupujícím a Dodavatelem.

8.5.Kupující dává zprostředkovateli výslovný souhlas k předání osobních údajů třetí osobě – prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není schopen ovlivnit nakládání s osobními údaji kupujících mimo EU, a že se na nakládání s osobními údaji kupujících mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

8.6. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

8.7. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi Provozovatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

10. Ostatní ujednání

10.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.2. Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.3. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Provozovatele.

10.4. České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Asii. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici.

10.5. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

10.6. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

10.7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.8. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném v nákupní galerii Provozovatele.

10.9. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. března 2018.